Оптоволокно, сама надійна технологія для доступу в інтернет.

Якісний інтернет, відсутність перешкод, дуже швидке завантаження.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ МЕРЕЖІ

Приведена нижче інформація є офіційною (публічною) пропозицією (офертою) Оператора будь-якій фізичній особі укласти Договір про надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет. Вказаний Договір є публічним, тобто згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для необмеженого кола фізичних осіб.
                                                                                     ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
                            ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ З ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
                                                                                             Смт.Борова
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІКС Телеком" (далі - "Оператор"), включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення нкрз № 1394 від 15.06.2020 року , керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, з одного боку, пропонує необмеженому колу осіб (надалі Абонент), з іншого боку, укласти договір про надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ
Для цілей Договору терміни вживатимуться у нижче вказаному значенні.
Публічна оферта (договір) – пропозиція Оператора (викладена на Інтернет-сайті Оператора), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.
Підтверджуючі дії або Акцепт – дії, що свідчать про повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов цього Публічного Договору (оферти) та Правил. Такими діями можуть вважатися: підписання Абонентом, початок фактичного використання Послуг, здійснення першого авансового платежу за Послуги (поповнення особового рахунку) чи інші дії встановлені законом.
Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Мережі Оператора Кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні Абонента.
Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет, який укладається між Абонентом та Оператором.
Додаткові послуги – послуги Оператора або Контент-провайдерів, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому Оператором для відповідної Додаткової послуги порядку.
Інтернет-сайт – офіційна веб-сторінка (інтернет-ресурс) Оператора з доменною адресою: http://www.gig.net.ua, яка є основним джерелом інформування Абонентів.
Контент-провайдер – суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Оператором надає Додаткові послуги Абонентам з використанням технічних можливостей Мережі Оператора, оплату за які Абонент може здійснити зі свого особового рахунку.
Мережа Оператора або Мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Оператор – Суб’єкт господарювання, який володіє власною Мережею та/або використовує мережі третіх осіб, відповідно до отриманих у встановленому порядку дозволів, ліцензій.
Послуги – послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються Операторам Абонентам у відповідності до Тарифних планів затверджених Оператором згідно із законодавством України. Обсяги передачі інформації та максимальна швидкість доступу вказані у Тарифних планах (офіційно розміщених на Інтернет-сайті).
Правила – затверджені Оператором, та розміщені на Інтернет-сайті Правила (умови) надання послуг.
Особистий кабінет/Особиста сторінка/Сторінка користувача/Web-статистика –електронний інтерфейс керування Послугою, доступ до якого Абонент здійснює за допомогою Мережевих ідентифікаторів доступу(логін та пароль).
Особовий рахунок — інформація, яка знаходиться в Особистому кабінеті і містить дані про авансові платежі Абонента і суми грошових коштів утриманих (списаних) з таких платежів в якості оплати за цим Договором. Порядок списання грошових коштів з Особового рахунку встановлюється в статті 7 цього Договору.
Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг. Тарифний план діє календарний місяць. 
Абонентська плата – фіксований платіж, який встановлюється оператором для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуга включає в себе забезпечення цілодобового доступу абонента до своєї телекомунікаційної мережі.
Абонентська проводка – частина лінії зв’язку, яка з’єднує кінцеве обладнання абонента з точкою колективного розподілу (розподільної коробки, кабельного ящика тощо). 
Інтернет – всесвітня інформаційна мережа загального доступу, яка логічно пов’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Домен – ім’я комп’ютера чи мережі в Інтернет.
IP-адреса або Мережевий ідентифікатор – визначений чинними в мережі Інтернет міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Мережі/Інтернеті.
Спам – масова розсилка за допомогою електронної пошти або інших засобів персонального обміну інформацією по волі відправника заздалегідь не запрошуваних одержувачами електронних повідомлень.
Трафік – об’єм інформації, який пройшов через порт Абонента та вимірюється в байтах (кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах). Для цілей Договору і відносин Сторін використовуються наступні значення одиниць вимірювання: 1 кілобайт = 1000 байт; 1 мегабайт = 1000 кілобайт; 1 гігабайт = 1000 мегабайт.
Внутрішній (український) трафік – трафік, який зайшов та/або вийшов до української мережі обміну трафіком UA-IX та всі UA-паритети Оператора.
Зовнішній (закордонний) трафік – трафік, який не відповідає ознакам Внутрішнього (українського) трафіку.
Змішаний трафік – трафік, який поєднує Внутрішній (український) трафік та Зовнішній (закордонний) трафік, які входять та/або виходять з порту Абонента.
Мбіт/с – швидкість обробки даних за секунду.
Кінцеве обладнання — встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення Мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

1.1. Договір розроблений у відповідності до діючого законодавства України, зокрема закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. № 295, та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених Рішенням НКРЗІ 29.11.2012 № 624 (надалі – «Основні вимоги»).

1.2. Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам послуг доступу до мережі Інтернет.

1.3. Послуги надається Абоненту на підставі цього Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення Підтверджуючих дій.

1.4. Абонент вважається ознайомленим з умовами цього Договору та Правилами в момент Акцепту.

1.5. Договір та Правила є публічними і безстроковими та діють до їх припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому цим Договором.

1.6. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства України. Договір може бути змінений Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів шляхом оприлюднення на Інтернет-сайті Оператора не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов’язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну умов Договору. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.

2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.

2.1. Абоненти, які раніше отримували Послуги від Оператора на підставі письмового договору, приєднуються до цього Договору шляхом оплати Послуг Оператора та/або шляхом продовження користування Послугами Оператора. Цим Абонент також підтверджує актуальність наданої раніше Оператору інформації про себе.

2.2. При бажанні споживача підключити Послугу, він повинен звернутися будь-яким доступним способом до Оператора з заявкою про підключення, повідомивши адресу, за якою споживач бажає підключити Послугу та Тарифний план, за яким споживач бажає отримувати послуги. У дводенний строк розглянувши заявку, Оператор зв’язується зі споживачем і у разі наявності технічної можливості надати Послугу узгоджує час та дату підключення Послуги.

2.3. Тарифний план може передбачати обов’язкове внесення споживачем авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після сплати споживачем представнику Оператора авансу за підключення.

2.4. Підключення здійснюється шляхом проведення від точки підключення Оператора до Кінцевого обладнання Абонента абонентської лінії (кабеля типу «вита пара» кат.5 або 5е, оптичного кабелю). Абонент в квартирі (будинку) прокладає кабель власноруч, або залучає до цього третіх осіб, для цього може використовувати як власний кабель, так і кабель Оператора, та за умови наявності у Абонента мережевої карти 10/100/1000 Мбіт/с. У випадку відсутності у Абонента вказаної мережевої карти, Оператор встановлює мережеву карту 10/100 Мбіт/с. з попередньою оплатою Абонентом її вартості представнику Оператора.

2.5. Погодження Абонента з умовами Договору автоматично зараховується як надання згоди на встановлення Оператором обладнання та прокладення кабелів, в межах будівлі та технічних приміщеннях, що належать або використовуються Абонентом.

2.6. При підключенні, Оператор повідомляє споживачу ідентифікатори доступу (логін та пароль).

2.7. Після укладення цього Договору всі договори про надання послуг доступу до глобальної мережі “Інтернет” (“INTERNET”) та Інтернет-серверу, попередні переговори, переписки між сторонами вважаються розірваними та втрачають юридичну чинність.

2.8. Абонент використовуючи раніше отримані від Оператора ідентифікатори доступу, за допомогою Сторінки користувача перевіряє власні дані, а також може замовити бажаний Тарифний план.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА
3.1. Абонент зобов’язаний

3.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення Кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення.

3.1.2. Своєчасно сплачувати плату за Послуги згідно з встановленим у цьому Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена Абонентом до здійснення підключення.

3.1.3. Повідомляти Оператора про всі випадки неотримання та/або погіршення якості Послуг.

3.1.4. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого Кінцевого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.

3.1.5. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти, або придбати таке обладнання і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами).

3.1.6. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені Договором.

3.1.7. Не використовувати Кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, та здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.

3.1.8. Не використовувати Кінцеве обладнання на комерційній основі, для надання Послуг третім особам.

3.1.9. Упродовж місяця, з моменту настання, сповістити Оператора про всі зміни своїх реквізитів.

3.1.10. Використовувати Кінцеве обладнання, яке відповідає вимогам законодавства, є сумісним з мережею Оператора.

3.1.11. Виконувати всі вимоги, вказані в інструкціях з експлуатації Кінцевого обладнання та утримання у справному стані Кінцеве обладнання та абонентську проводку в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

3.1.12. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

3.1.13 Надавати відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.

3.1.14. Виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. Замовляти у Оператора Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту.

3.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором. Перехід на обслуговування за іншим Тарифним планом Абонент може здійснити з 1-го числа місяця наступного за місяцем подачі заяви Абонента.

3.2.3. Отримувати від Оператора інформацію про спожиті Послуги за допомогою Сторінки користувача.

3.2.4. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

3.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами Оператора та розірвати Договір у порядку, визначеному цим Договором.

3.2.6 Абонент має право на тимчасове, на строк, що не перевищує 6 (шість) календарних місяців, припиняти отримання послуг на підставі власної заяви або через сторінку користувача. у заяві слід вказати причину та бажаний термін припинення надання послуг. при цьому, абонентська плата за вказаний у заяві період нараховується.

3.2.7. Не здійснювати оплату Послуг за весь час пошкодження мережі, що призвело до припинення/погіршення якості Послуг, у разі порушення Оператором термінів усунення недоліків визначених цим Договором.

3.2.8. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

3.2.9. Отримувати відповідно до законодавства розшифрування нарахованих до оплати сум за надані Послуги з урахуванням технічної можливості Оператора за письмовою вимогою або іншим чином відповідно до обраних Тарифів.

3.2.10. На повернення, за письмовою вимогою Абонента, невикористаних кошти попередньо сплачені Абонентом.

3.2.11. За письмовою заявою Абонента переоформити Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством;

3.2.12. На безоплатне вилучення за письмовою заявою Абонента відомостей про нього повністю або частково з електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб Оператора.

3.2.13.Оскаржувати неправомірні дій Оператор згідно із законодавством.

3.2.14. Інші права передбачені цим Договором та чинним законодавством.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

4.1. Оператор зобов’язаний:

4.1.1. Усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом однієї доби з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження.

4.1.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті, або іншими шляхами не пізніше, ніж за 7 днів до дня набрання чинності вищевказаними змінами.

4.1.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Оператором), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо.

4.1.4. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Оператора та/або пошкодження Мережі Оператора.

4.1.5. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.1.6. За запитом Абонента інформувати останнього про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування.

4.1.7. Попереджати Абонента про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг, відключення його Кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених цим Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості.

4.1.8. Вести достовірний облік Послуг, що надаються Абоненту.

4.1.9. Надавати Абоненту Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, цього Договору, Правил з додержанням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та інших актів законодавства.

4.1.10. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень та виконання інших робіт з усунення недоліків у наданні Послуг за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов’язанням пред’являти посвідчення Абоненту.

4.1.11. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв.

4.1.12. Оператор гарантує Абоненту мінімальний рівень швидкості передавання та приймання даних для послуг
доступу до Інтернету для фіксованого зв’язку не менше, ніж 56 кбіт/с, що відповідає показникам якості послуг із
передачі даних, доступу до Інтернету, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. № 803 «Про затвердження показників якості послуг із
передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів». Вимірювання швидкості передавання та приймання даних
здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057- 4: 2015 (ETSI EG 202 057- 4: 2008 IDT)».

4.1.13. Інші обов’язки відповідно до законодавства України.

4.2. Оператор має право:

4.2.1. Вносити зміни у Договір, шляхом публікації змін на Інтернет-сайті і розміщення там же відповідного повідомлення про здійснену зміну Договору не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження.

4.2.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги з відповідним повідомленням Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження.

4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках:
(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом Послуг відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги — тимчасово припинити надання Послуг;
(б) припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;
(в) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами , свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;
(г) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Оператора;
(д) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;
(е) проведення Оператором ремонтних чи профілактичних робіт;
(є) встановлення факту розсилання Абонентом спаму.
(ж) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.
(з) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.
Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.

4.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента.

4.2.5. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою.

4.2.6. Оператор має право припинити надання Послуг Абоненту на час запланованого профілактичного обслуговування мережі Оператора, попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Інтернет-сайті відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.

4.2.7. Припинити у встановленому законодавством порядку надання Послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.

4.2.8. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

4.2.9. Не підключення та/або відключення підключеного до мережі Кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

4.2.10. Інші права відповідно до законодавства України.

5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА

5.1. У Мережі Оператора Абонентам можуть надаватися різноманітні Додаткові послуги як самим Оператором, так і Контент-провайдерами з використанням технічних можливостей Мережі Оператора.

5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

5.3. За Додаткові послуги, надані Контент-провайдерами, Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Контент-провайдера. Для цього Оператор повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв’язку з ним.

5.4. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1. Оператор тимчасово обмежує або припиняє надання послуг Абоненту у кожному з наступних випадків:

6.1.1. При повному використанні Абонентом авансу на своєму Особовому рахунку;

6.1.2. При не поповненні рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах.

6.2. Після відповідного поповнення Абонентом свого Особового рахунку Оператор відновлює надання Послуг у повному обсязі.

6.3. При користуванні Послугами та Додатковими послугами забороняється:

6.3.1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Оператора або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

6.3.2. Розсилати спам.

6.3.3. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Оператора та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб.

6.3.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Оператора або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

6.3.5. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, за умови, що такі дії викликають скарги.

6.3.6. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

7. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Тарифи на всі види Послуг (окрім тих, які надаються Контент-провайдерами) встановлюються Оператором самостійно.

7.2. Оператор має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

7.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Оператор прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.

7.4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Оператором за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за сім днів до дати такої зміни або скасування.

7.5. Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Оператора на підставі рахунків Оператор, наданих Абоненту за допомогою факсимільного зв’язку, електронної пошти та використання послуг Укрпошти та/або на підставі реквізитів цього Договору, чи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності у Оператора такої можливості.

7.6. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У такому разі, тарифи на зміну Тарифного плану вказуються в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

7.7. Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Правил та/або Договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства зокрема пунктів 37 та 40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, та вимог, встановлених домовленостями Сторін.

8.2. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Оператором не компенсуються.

8.3. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

8.4. Оператор не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:
– використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Оператора, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання;
– несанкціонованого втручання у роботу мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії або Кінцевого обладнання, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;
– настання форс-мажорних обставин;
– вини Абонента встановленої Договором та законодавством.

8.5. Оператор не відповідає перед Абонентом за затримки та перебої в роботі, що виникають прямо або посередньо з причин, котрі знаходяться поза сферою контролю з боку Оператора.

8.6. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Оператора.

8.7. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань унаслідок дії обставин непереборної сили, включаючи, але не обмежуючись: землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха тощо, воєнні дії, викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд ліній телекомунікацій, що використовуються Оператором тощо, а також рішення та дії органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню Договору.

8.8. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані власної абонентської лінії.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладення та виконання даного договору(логін, пароль, адреса проживання, телефон, тарифний план, кількість наданих послуг, відвідувані сторінки, скачані дані, тощо), є конфіденційною.

9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Договір може бути розірвано будь-якою зі сторін в односторонньому порядку сповістивши про це іншу Сторону за 20 (двадцять) діб у будь-який зручний спосіб і виконавши взяті на себе згідно з Договором зобов’язання.

10.2 Не сплата заборгованості більше 6 (шість) календарних місяців вважається розірванням договору з ініціативи Абонента без будь яких повідомлень.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора в робочі дні з 9:00 до 19:00 за телефоном 0-800-212-569; (тарифікація згідно з умовами тарифного плану) та в режимі електронного листування за електронною адресою support@gig.net.ua — цілодобово, зазначивши суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу.

11.2. Спори між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.3. При підключенні Послуг або відновленні їх надання персонал Оператора не зобов’язаний здійснювати налаштування Кінцевого обладнання Абонентів.

11.4. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо їх отримання, обробки, зберігання, якщо інше не врегулювано письмовою домовленістю Сторін.

11.7. Абонент, як фізична особа, шляхом Акцепту підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних Оператором лише в межах необхідних для виконання умов даного Договору. Подальші відносини між Абонентом та Оператором пов’язані з використанням персональних даних Абонента регулюються відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних».

11.8. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються положеннями діючого законодавства України.

12. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА
Електронна адреса: www.gig.net.ua
Поштова скринька: support@gig.net.ua
Телефон: 0800-212-569
Товариство з обмеженою відповідальністю «ІКС ТЕЛЕКОМ»
ЄДРПОУ 42570006
Юридична адреса: 08520,
Київська область, Фастівський район,
смт. Борова, вул. Миру, 12
Якщо Ви не згодні з умовами Договору, можете в будь-який час відмовитись від використання послуг.

Адреса

вул. Миру 12                    
смт.Борова, 08520

Контакти

Email: support@gig.net.ua             Телефон: +38 (0800) 212-569     
 

Посилання

UKR.NET
PROSTO.TV

Built with Mobirise - Learn more