ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг

ДОГОВІР № 01032021/3-ОТТ

про надання невиключних майнових прав

смт. Калинівка «01» березня 2021 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОСТО.ТВ », в особі директора Іжутова Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту (далі – Партнер), з одного боку, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІКС ТЕЛЕКОМ», в особі директора Кухара

Костянтина Вікторовича , який діє на підставі Статуту (далі - Субліцензіат), з іншого боку, разом - Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання майнових прав інтелектуальної

власності (далі – Договір) про наступне:

1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Білінгова система - сукупність технічних і програмних засобів, що виконують функції з

тарифікації, розрахунку платежів за надані послуги, формування платіжних документів для абонентів

тощо.

Звітний період - 1 (один) календарний місяць.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним

адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання – споживчий електронний мультимедійний пристрій (персональні

комп'ютери, ноутбуки, медіаплеєри та мобільні пристрої на базі, зокрема, але не виключно Windows,

Android та iOS, телевізори, за допомогою яких можна отримати доступ до Сервісу.

Користувач – фізична особа, яка отримала послугу доступу до Сервісу для перегляду

телевізійного-, аудіо-, аудіо-візуального контенту у цифровому форматі, використовуючи Кінцеве

обладнання.

Особистий кабінет Субліцензіата – веб-сторінка на веб-сайті https://prosto.tv/, що містить певну

інформацію для розрахунків за цим Договором.

Сервер - програмно-апаратний комплекс, що належить Компанії або використовується нею на

відповідних правових підставах з метою організації та технічного забезпечення Користувачам

послуги доступу до Сервісу «Prosto.TV».

Сервіс «Prosto.TV» (далі – «Сервіс») - це програмне забезпечення на базі операційних систем, у

тому числі, але не виключно, Windows, Android, iOS, яке містить набір слів, цифр, кодів, схем,

символів, в тому числі зовнішній вигляд, що в сукупності являють собою єдиний продукт, який

Користувач може завантажити, використовуючи мережу Інтернет, та встановити на Кінцеве

обладнання для отримання доступу до телевізійного-, аудіо-, аудіо-візуального контенту у цифровому

форматі.

Тарифний план - комерційна пропозиція Компанії, із зазначенням вартості та переліку

телевізійного-, аудіо-, аудіо-візуального контенту у цифровому форматі, доступ до якого надається

Користувачам Сервісу, та вартості такого доступу в певний період часу.

Територія – Україна.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. На умовах цього Договору Партнер надає Субліцензіату невиключні майнові права

інтелектуальної власності на використання Сервісу, а Партнер зобов'язується сплатити Компанії

винагороду, яка відповідно до підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України,

є роялті.

2.2. Партнеру надається право використовувати Сервіс виключно шляхом надання Користувачам

доступу до Сервісу та отримувати від Користувачів винагороду за доступ до Сервісу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Партнер має право:

3.1.1. Призупинити роботу Сервісу протягом строку дії Договору, письмово повідомивши

Субліцензіата про терміни й причини відповідного призупинення, не менш ніж за 7 (сім) календарних

днів до дати такого призупинення (за виключенням аварійних ситуацій).

13.1.2. Вносити будь-які зміни в характеристики, склад та зовнішній вигляд Сервісу .

3.1.3. Використовувати найменування, фірмове найменування, логотип, товарні знаки, знаки

обслуговування та/або будь-який об’єкт інтелектуальної власності Субліцензіата чи інші матеріали,

дозволи на використання яких отримані відповідно до чинного законодавства України, у своїй

діяльності, у тому числі, але не виключно, в рекламних кампаніях, спрямованих на просування

Сервісу в тому числі за допомогою доведення до загального відома в Інтернет або в прес-релізах, що

випускаються Партнером. Ні за яких обставин зазначене використання не повинно завдавати шкоди

інтересам або діловій репутації Сторін або іншим чином обмежувати права Сторін.

3.2. Партнер зобов'язується:

3.2.1. Надати Субліцензіату невиключні майнові права інтелектуальної власності на використання

Сервісу відповідно до умов цього Договору.

3.2.2. Використовувати отримані від Субліцензіата персональні данні Користувачів та

Субліцензіатів виключно з метою, що їх було надано Субліцензіату, та з дотриманням вимог Закону

України «Про захист персональних даних».

3.2.3. Надавати рахунки на оплату роялті та акти про сплату роялті відповідно до умов цього

Договору.

3.3. Субліцензіат зобов'язується:

3.3.1. Забезпечити Користувачам можливість доступу до Сервісу в межах узгодженої Сторонами

Території відповідно до отриманих від Партнера виключних майнових прав інтелектуальної

власності.

3.3.2. Забезпечити доступ Користувачів на веб-сайті https://prosto.tv/ до Публічного договору

(оферти) та переліку телевізійного-, аудіо-, аудіо-візуального контенту у цифровому форматі, які

надаються Користувачам за допомогою Сервісу згідно усіх Тарифних планів.

3.3.3. Використовувати об'єкти інтелектуальної власності, що належать Партнеру та/або

використовуються ним на відповідних правових підставах, включаючи товарні знаки, знаки

обслуговування, фірмове найменування, комерційні позначення та інше, виключно за попередньою

письмовою згодою Партнера про таке використання, якщо інше не передбачено цим Договором або не

врегульовано чинним законодавством України.

3.3.4. Утриматися від несанкціонованого використання об'єктів інтелектуальної діяльності, що

належать партнеру та/або використовуються нею на відповідних правових підставах, у тому числі, але

не виключно, товарних знаків, знаків обслуговування, фірмового найменування, комерційних

позначень.

3.3.5. Отримувати від Користувачів плату за доступ до Сервісу відповідно до умов цього

Договору.

3.4. Субліцензіат має право:

3.4.1. Використовувати найменування, логотип або інші об'єкти інтелектуальної власності та

матеріали, дозволи на використання яких отримані від Партнера, з метою реклами Сервісу, в тому

числі Кінцевого обладнання із можливістю доступу до Сервісу, за допомогою доведення до

загального відома в Інтернет, в рекламних та інформаційних матеріалах (електронних та паперових),

що випускаються Субліцензіатами. Ні за яких обставин зазначене використання не повинно завдавати

шкоди інтересам або діловій репутації Сторін або іншим чином обмежувати права Сторін.

Вищевказане право Субліцензіата не означає передачу Субліцензіату будь-яких прав

інтелектуальної власності на найменування, логотип, чи інші об’єкти інтелектуальної власності, що

належать Компанії або використовуються нею на відповідних правових підставах, та надання яких

прямо не передбачено цим Договором.

3.4.2. Залучати для надання послуг за цим Договором третіх осіб відповідно до умов цього

Договору. При цьому Субліцензіат несе відповідальність перед Партнером за дії таких третіх осіб, як

за свої власні, а також самостійно несе витрати, пов’язані з таким залученням.

4. ВИНАГОРОДА ПАРТНЕРАТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Відповідно до предмету цього Договору, Субліцензіат виплачує Партнеру винагороду за

отримане право інтелектуальної власності (далі - роялті), розмір якої встановлений Додатком № 1 до

цього Договору.

4.2. Розрахунок роялті відбувається автоматично Білінговою системою Партнера. З детальним

розрахунком роялті окремо по кожному Користувачу Сторони ознайомлюються в Особистому

кабінеті Субліцензіата. Доступ до Особистого кабінету Субліцензіата здійснюється за допомогою

2логіну і паролю, що надається Партнером Субліцензіату, та які є конфіденційною інформацією,

відповідальність за збереження якої покладається на Субліцензіата.

Партнер надає Субліцензіату в електронному вигляді рахунок на оплату роялті та акт про сплату

роялті до 5 числа місяця, наступного за звітним. Якщо Сторони не використовують обмін

електронними документами між Сторонами за допомогою погодженого Сторонами програмного

забезпечення, правомірними користувачами якого вони є відповідно до положень Закону України

«Про електронні документи та електронний документообіг», у той же термін Компанія направляє

вищевказані документи Партнеру на паперовому носії з підписом уповноваженої особі та печаткою.

4.3. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання документів, зазначених у п. 4.2.

Договору, Субліцензіат, за відсутності зауважень до них, підписує акт і надсилає його Партнеру на

паперовому носії з підписом уповноваженої особи і печаткою, якщо Сторони не використовують

обмін електронними документами.

4.5. У разі наявності у Субліцензіата мотивованих зауважень до документів, зазначених у п. 4.3.

Договору, Субліцензіат направляє Партнеру відмову від підписання акту про сплату роялті з

відповідними зауваженнями.

4.6. У разі отримання відмови Партнер надає Субліцензіату пояснення в п'ятиденний термін.

Після врегулювання розбіжностей Сторонами Партнер зобов'язаний повторно направити

Субліцензіату скориговані вищевказані документи на паперовому носії, якщо Сторони не

використовують обмін електронними документами. Подальше підписання Субліцензіатом документів

здійснюється у вищезазначеному порядку.

4.7. Субліцензіат перераховує Партнеру роялті протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання

підписання Сторонами акту про сплату роялті.

5. ГАРАНТІЇ І ЗАЯВИ СТОРІН

5.1. Підписанням Договору кожна із Сторін підтверджує і гарантує іншій Стороні наступне:

5.1.1. вона є юридичною особою (особою, що має право займатися підприємницькою діяльністю),

що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, а також володіє всіма правами та

повноваженнями для укладення цього Договору та виконання своїх зобов'язань по ньому;

5.1.2. вона зробила всі дії, необхідні для укладення та належного виконання Договору в повній

відповідності з вимогами законодавства України, а також, що особа, яка підписала цей Договір від

імені Сторони, має всі необхідні повноваження для цього, і що цей Договір є обов'язковим для

виконання такою Стороною відповідно до його умов.

5.2. Сторони гарантують, що на момент укладення Договору не пов'язані будь-якими

зобов'язаннями з третіми особами, здатними тим чи іншим чином перешкодити повному або

частковому здійсненню всіх положень Договору.

5.3. Партнер гарантує, що майнові права інтелектуальної власності, які передаються за цим

Договором, використовуються Партнером на відповідних правових підставах.

5.4. Сторони мають ясне розуміння і погоджуються, що Сервіс надається на умовах «як є» (AS

IS), що означає згоду Субліцензіата з тим, що Сервіс не звільнений від помилок. Субліцензіат

підтверджує, що йому відомі функціональні можливості Сервісу.

5.6. Субліцензіат гарантує, що не буде використовувати Сервіс способами, відмінними від

зазначених у цьому Договорі, або іншим чином, в тому числі, що створює враження, що Сервіс

належать Субліцензіату або він володіє будь-якими правами на його використання, окрім тих, які

йому надані цим Договором.

5.7. Субліцензіат розуміє, що в рамках даного Договору він отримує лише ті майнові права

інтелектуальної власності на Сервіс, які прямо визначені цим Договором.

5.8. Субліцензіат визнає і погоджується з тим, що за будь-якої причини можуть видалятися або

переміщатися (без попередження) будь-які об'єкти авторського та суміжного права, що включені до

Сервісу.

5.9. Субліцензіат гарантує Партнеру вирішення усіх суперечок і претензій, що надійшли до

Компанії від Користувачів, пов'язаних з якістю телекомунікаційних послуг Субліцензіата.

5.10. Субліцензіат гарантує Партнеру на строк дії цього Договору, що не вчинятиме дії, щодо

незаконного використання об’єктів авторських та суміжних прав, конкурентних ОТТ сервісів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

36.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором Сторона, яка

допустила порушення, несе відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством

України.

6.2. Партнер звільняється від відповідальності за збитки, що виникли у Субліцензіата за цим

Договором, у зв'язку з:

6.2.1. порушенням Субліцензіатом тієї чи іншої зі своїх заяв або гарантій, що містяться в цьому

Договорі;

6.2.2. використанням Субліцензіатом Сервісу з порушенням умов цього Договору та/або прав

правовласників;

6.2.3. недотриманням Субліцензіатом законодавства України;

6.2.4. порушенням Субліцензіатом прав третіх сторін, включаючи права Користувачів. У

вищевказаних ситуаціях Субліцензіат зобов'язується самостійно врегулювати спір, а в разі їх

виникнення, компенсувати збитки і виплатити штрафні санкції Партнеру та/або третім особам.

6.3. Сторони не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення,

дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, крадіжку, знищення або

неправомірний доступ третіх осіб до об’єктів інтелектуальної власності, використаних в Сервісі ,

якщо в таких діях відсутня вина Сторони. Сторони не відповідають за будь-які технічні збої або інші

проблеми будь-яких телекомунікаційних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або

провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, скриптів з

технічних причин, якщо в таких діях відсутня вина Сторони. Сторони не відповідають за

відповідність Сервісу, очікуванням Користувачів.

6.4. Компанія зобов'язується звільнити від відповідальності Субліцензіата, відшкодовувати

документально підтверджені збитки за цим Договором, що виникли у Партнера у зв'язку із:

6.4.1. порушенням Партнером тієї чи іншої зі своїх заяв або гарантій, що містяться в цьому

Договорі;

6.4.2. виникнення претензій до Субліцензіата з боку контролюючих органів та/або законних

правовласників об'єктів авторського та суміжного права, що включені до Сервісу, у тому числі

організацій колективного управління авторськими та суміжними правами;

6.4.3. недотриманням Партнером законодавства України.

6.5. Будь-яка Сторона на вимогу іншої Сторони зобов'язана відшкодувати будь-які збитки, завдані

порушенням наданих за цим Договором гарантій та взятих на себе обов'язків.

6.6. У разі порушення Субліцензіатом п. 5.10 цього Договору Партнер має право вимагати виплати

Субліцензіатом штрафу у розмірі 5000,00 грн (п'ять тисяч гривень нуль копійок) за кожен

документально підтверджений факт порушення, а також відшкодування в повному обсязі збитків

Партнера, що виникли в зв'язку з порушенням Субліцензіатом зазначеного зобов'язання.

6.7. У разі порушення Субліцензіатом строку виплати винагороди, Партнер має право вимагати від

Субліцензіата виплати пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент

невиконання зобов’язання, від простроченої суми зобов’язання за кожний календарний день

прострочення.

6.8. У разі порушення обов'язків за цим Договором, в тому числі вимог конфіденційності

інформації, передбачених цим Договором, винна Сторона на вимогу іншої Сторони компенсує

останній завдані документально підтверджені збитки.

6.9. Сплата штрафних санкцій проводиться Сторонами протягом 20 (двадцяти) календарних днів

від дати отримання вимоги про таку виплату, шляхом перерахування грошових коштів на

розрахунковий рахунок Сторони, яка надіслала претензію.

6.10. Сторони погоджуються, що в разі не повідомлення іншої Сторони про зміну її банківських

реквізитів або надання документів для оплати з невірними реквізитами, винна Сторона відшкодовує

потерпілій Стороні всі збитки у вигляді витрат, комісії, грошових втрат при перерахуванні коштів на

невірно зазначені винною Стороною реквізити, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання

письмової вимоги (у тому числі за допомогою електронної пошти) від потерпілої Сторони. У такому

випадку, штрафні санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань по перерахуванню коштів не

застосовуються до потерпілої Сторони.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

47.1. Сторона звільняється від відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання нею

зобов'язань, передбачених цим Договором, було пов'язане з обставинами непереборної сили

(форс-мажорними обставинами), якими вважаються, зокрема, але не виключно:

− обставини, визначені частиною 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати

в Україні»;

− не залежні від Сторін збої в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дії шкідливих

програм, недобросовісні дії третіх осіб, спрямовані на несанкціонований доступ та/або виведення з

ладу програмного та/або апаратного обладнання Сторін;

− акти та рішення органів державної влади, що змінюють правове становище Сторін, що

обмежують та/або які забороняють виконання зобов'язань за Договором, або іншим чином впливають

на можливість виконання умов цього Договору.

7.2. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана протягом 5 (п'яти)

робочих днів проінформувати іншу Сторону про настання і припинення подібних обставин у

письмовій формі.

7.3. Порушення терміну сповіщення про обставини непереборної сили, передбаченого п. 7.2.

Договору, позбавляє Сторону права посилатися на них у майбутньому.

7.4. Підтвердженням обставин непереборної сили є документи, видані відповідним компетентним

органом, уповноваженим підтверджувати зазначені обставини. Такі документи має надати Сторона,

яка посилається на обставини непереборної сили, не пізніше, ніж на 7 (сьомий) робочий день з

моменту припинення дії обставин непереборної сили.

7.5. У разі виникнення обставин непереборної сили, термін виконання зобов'язань за цим

Договором відсувається відповідно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. Якщо

обставини непереборної сили будуть існувати понад 3 (три) місяці поспіль, кожна із Сторін має право

розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши іншу Сторону про це не менш

ніж за 15 (п`ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Інформація, яка стосується однієї Сторони, і стає відомою іншій Стороні при укладенні та

виконанні цього Договору, в тому числі інформація про фінансові умови Договору, має

конфіденційний характер. Конфіденційність, в розумінні цього Договору, означає неприпустимість

розголошення відповідної інформації без письмової згоди іншої Сторони.

8.2. Не вважається конфіденційною наступна інформація:

інформація, яка на дату розкриття є загальновідомою та/або загальнодоступною;

інформація, отримана Стороною від третьої особи.

8.3. Винятком з режиму конфіденційності є:

розкриття конфіденційної інформації за офіційними запитами державних органів, які мають право

на отримання такої інформації;

інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

8.4. Сторони взаємно зобов'язуються зберігати документи, що відносяться до цього Договору, у

пристосованому для цього місці, а також забезпечити роботу з ними тільки уповноважених на те осіб.

8.5. Умови конфіденційності зберігають свою дію протягом 3 (трьох) років після закінчення

терміну дії Договору або його розірвання відповідно до умов цього Договору.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони погоджуються вживати всіх необхідних заходів для того, щоб врегульовувати шляхом

проведення переговорів між Сторонами всі розбіжності, що виникають між Сторонами після

підписання Договору або під час його виконання.

9.2. Спори у зв'язку з цим Договором підлягають вирішенню в судовому порядку згідно із чинним

законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним після його підписання Сторонами і діє до 31.12.2021

року. Відповідно до ч.3 ст.631 Цивільного кодексу України Сторони встановили, що умови цього

договору застосовуються до правовідносин між ними, які виникли з 01.01.21 року

510.2. Невиключні майнові права інтелектуальної власності, визначені цим Договором,

передаються Субліцензіату з дати, зазначеної Сторонами в Акті передачі таких прав за формою,

встановленою Додатком №2 до Договору. До підписання даного Акту Сторони не мають права

пред'являти один до одного претензії і не несуть відповідальності щодо якісних характеристик або

порядку виконання Договору.

10.3. Термін дії Договору щоразу автоматично продовжується на черговий період, рівний 1

(одному) календарному року, якщо жодна із Сторін не виявить бажання розірвати Договір шляхом

направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення не пізніше, ніж за 60 (шістдесят)

календарних днів до закінчення строку дії Договору.

10.4. Умови цього Договору можуть бути змінені з ініціативи кожної зі Сторін шляхом укладення

Додаткових угод, які є невід'ємною частиною Договору.

10.5. Сторона, яка вважає за необхідне змінити умови Договору, направляє іншій Стороні

відповідну Додаткову угоду в письмовій формі. Сторона, яка одержала Додаткову угоду, протягом 20

(двадцяти) календарних днів після її отримання повідомляє другій Стороні про результати її розгляду.

10.6. Дострокове розірвання Договору може бути здійснене:

10.6.1. За ініціативою однієї із Сторін, шляхом направлення письмового повідомлення іншій

Стороні про намір розірвати Договір за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати розірвання.

10.6.2. За рішенням суду.

10.6.3. За згодою Сторін.

10.6.4. В інших випадках, передбачених Договором.

10.7. У разі розірвання або завершення строку дії Договору, Сторони зобов'язані провести

взаєморозрахунки, якщо такі не були здійснені раніше, та виконувати умови про конфіденційність,

передбачені цим Договором.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. До цього Договору застосовується законодавство України, чинне на момент укладення

Договору.

11.2. Валюта Договору, актів, рахунків – українська гривня (UAH).

11.3. Всі терміни, зазначені в розділі 1 цього Договору, мають ті значення, які наведені для них в

даному Договорі, та їх значення поширюються на всі словоформи як однини так і множини. Інші

терміни, які використовуються в даному Договорі, і не визначені ним, мають такі значення, які

визначені у чинному законодавстві України.

11.4. Під будь-якою угодою, поправкою, доповненням, додатком будь-якого роду, згаданими в

тексті цього Договору, мається на увазі така угода, поправка, доповнення або додаток з усіма діючими

в певний момент часу змінами, поправками і доповненнями до нього в тій мірі, в якій це дозволяється

відповідними положеннями вищевказаних документів та цього Договору.

11.5. Крім випадків, коли прямо передбачено інше, будь-які посилання на преамбулу, статті,

абзаци, пункти, поправки, доповнення та додатки будь-якого роду, є посиланнями на преамбулу,

статті, абзаци, пункти, поправки, доповнення та додатки до цього Договору.

11.6. Заголовки в Договорі наводяться для зручності і не впливають на тлумачення статей

Договору.

11.7. Визнання недійсним будь-якого з положень даного Договору не тягне за собою визнання

недійсним інших його положень, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.8. Повідомлення за Договором повинні здійснюватися у письмовій формі, підписуватися

уповноваженими представниками Сторін і направлятися за вказаними в Договорі адресами Сторін,

Сторони мають право вести листування і пересилати документи, які мають відношення до Договору, а

також ті, які є його невід'ємною частиною, зокрема, за допомогою електронної пошти, за умови

негайного подальшого надання оригіналів. Якщо в Договорі прямо не передбачено інше, фотокопії

документів матимуть силу оригіналу до їх заміни на оригінал. Для цілей обміну документами

Сторони погодили наступні адреси електронної пошти:

зі Сторони Партнера - - sale@prosto.tv , fin.prosto.tv@gmail.com

зі Сторони Субліцензіата - ikstelecom@ukr.net

11.9. Всі акти, сповіщення і інше листування вважаються отриманими:

у разі доставки кур'єром - в день доставки;

у разі надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення - в день доставки;

при відправці по e-mail - від дати отримання електронного підтвердження про прийняття e-mail.

6Якщо Сторони використовують обмін електронними документами, повідомлення за Договором

можуть здійснюватися в порядку електронного документообігу.

11.10. Сторона несе повну відповідальність за правильність найменування,

організаційно-правової форми, юридичної адреси та банківських реквізитів, вказаних нею у цьому

Договорі, і зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про будь-які зміни

протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін, а у разі неповідомлення, несе

ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.11. Всі Додатки, Додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною, якщо вони

оформлені у письмовій формі і належним чином підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.12. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, по одному примірнику для

кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПАРТНЕР 
ТОВ «ПРОСТО.ТВ»

Юридична/ поштова адреса: 08623, Київська
обл., Васильківський район, смт. Калинівка,
вул. Центральна, буд. 65
Код ЄДРПОУ: 42374143
Телефон: (044) 592-87-69
Електронна адреса: fin.prosto.tv@gmail.com;
sale@prosto.tv
Платник єдиного податку 3 група.
Директор  С.В. Іжутов

СУБЛІЦЕНЗІАТ
ТОВ«ІКС ТЕЛЕКОМ»

Юридична адреса/ поштова адреса: 08520,
Київська область, Фастівський район,
смт.Борова, вул.Миру 12
ЄДРПОУ 42570006
Платник единого податку 3 группа
Телефон: 0-800-212-569
Електронна адреса: ikstelecom@ukr.net
Директор  Кухар К.В.

Адреса

вул. Миру 12                    
смт.Борова, 08520

Контакти

Email: support@gig.net.ua             Телефон: +38 (0800) 212-569     
 

Посилання

UKR.NET
PROSTO.TV

Created with Mobirise web theme